Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Slup, okres Znojmo, kraj Jihomoravský.

Počet členů zásahové jednotky: 19 (velitel jednotky 1, velitel družstva 3, strojník 3, hasič 14)

Kategorie: JPOII/1

Okrsek: č. 20

Zásahová vozidla: CAS 8 A 31.1 K,  CAS 32 T148, CAS 32 T815

_______________________________________________________________________

 Druhy jednotek požární ochrany

Dle zřizovatele jednotky PO a vztahu osob, vykonávajících činnost v těchto jednotkách, ke zřizovateli jednotky PO se jednotky PO dělí na:

 1. jednotky hasičského záchranného sboru kraje (HZS kraje), které jsou součástí hasičských záchranných sborů krajů a jsou zřizovány státem. V těchto jednotkách vykonávají činnost příslušníci hasičského záchranného sboru kraje jako své povolání ve služebním poměru,
 2. jednotky sborů dobrovolných hasičů obce (SDH obce), které zřizuje obec, resp. město, a činnost v těchto jednotkách vykonávají členové jednotek sborů dobrovolných hasičů obce na základě dobrovolnosti, příp. někteří členové mohou vykonávat činnost v pracovním poměru k obci nebo hasičskému záchrannému sboru kraje,
 3. jednotky hasičského záchranného sboru podniku (HZS podniku), zřizované právnickými osobami nebo podnikajícími fyzickými osobami, které provozují činnosti se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím, a činnost v těchto jednotkách vykonávají zaměstnanci právnických osob nebo podnikajících fyzických osob jako své povolání v pracovním poměru,
 4. jednotky sborů dobrovolných hasičů podniku (SDH podniku), zřizované právnickými osobami nebo podnikajícími fyzickými osobami, které provozují činnosti se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím, a činnost v těchto jednotkách vykonávají zaměstnanci právnických osob nebo podnikajících fyzických osob na základě dobrovolnosti.

Na každý druh jednotky PO jsou stanoveny odlišné nároky z hlediska jejich operační hodnoty, dané dobou výjezdu od nahlášení mimořádné události a maximální dobou dojezdu na místo zásahu, a odlišné nároky na osoby, vykonávající činnost v těchto jednotkách, z hlediska odborné, fyzické, zdravotní a psychické způsobilosti.

_______________________________________________________________________

Kategorie jednotek požární ochrany

Pro účely plošného pokrytí území ČR jednotkami PO (viz. organizace systému jednotek PO) se dle operační hodnoty dělí jednotky PO do šesti kategorií JPO I až JPO VI:

 

JPO I
 • jednotka Hasičského záchranného sboru ČR, zajišťující výjezd jednoho až tří družstev o zmenšeném početním stavu (1+3), družstev (1+5) nebo jejich kombinaci,
 • poskytuje pomoc obcím speciální a ostatní technikou v území své působnosti,
 • v místě dislokace plní úkoly místní jednotky PO; u početně málo obsazených stanic zpravidla v součinnosti s místní jednotkou SDH obce.
JPO II/1
 • jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO II, která zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000
JPO II/2
 • jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO II, která zabezpečuje výjezd dvou družstev o zmenšeném početním stavu a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000
JPO III/1
 • jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO III, která zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000
JPO III/2
 • jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO III, která zabezpečuje výjezd dvou družstev o zmenšeném početním stavu a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000
JPO IV
 • jednotka hasičského záchranného sboru podniku zřizovaná právnickou nebo fyzickou podnikající osobou; poskytuje speciální techniku na výzvu OPS HZS ČR zpravidla na základě písemné dohody
JPO V
 • jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO V, která zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu
JPO VI
 • jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku zřizovaná právnickou nebo fyzickou podnikající osobou; poskytuje speciální techniku na výzvu OPS HZS ČR zpravidla na základě písemné dohody.
Nezařazené
 • jednotky PO nezařazené do plošného pokrytí. Nezařazená jednotka sboru dobrovolných hasičů obce má základní početní stav jako jednotka kategorie JPO V. Nezařazené jednotky PO se zpravidla zařazují do druhého a vyššího stupně poplachu v poplachových plánech.

 

________________________________________________________________________________________________________________

Funkce členů výjezdové jednotky JSDHO
(Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce)

Velitel jednotky
Koncepčně a metodicky řídí jednotku v organizačním řízení, v operačním řízení velí jednotce při zásazích, provádí průzkum mimořádné události, určuje priority zásahu, rozhoduje o záchraně, evakuaci osob, určuje způsob její provedení a pořadí zachraňovaných a evakuovaných, rozhoduje o nasazení sil a prostředků na zdolání mimořádné události. Provádí záchranné práce a hasební zásah. Vede veškerou evidenci týkající se JSDH. Předkládá radě města návrhy n zlepšení činnosti JSDH.

Velitel družstva / zástupce VJ
V nepřítomnosti velitele jednotky jej v organizačním řízení zastupuje. V operačním řízení provádí průzkum mimořádné události, rozhoduje o prioritách zásahu, rozhoduje o nasazení sil a prostředků, určuje způsob záchrany a evakuace a jejích provedení.Provádí záchranné práce a hasební zásah. Provádí školení členů JSDH dle metodiky velitel jednotky.

Velitel družstva
V operačním řízení provádí průzkum mimořádné události, rozhoduje o prioritách zásahu, rozhoduje o nasazení sil a prostředků, určuje způsob záchrany a evakuace a jejích provedení. Provádí záchranné práce a hasební zásah. Provádí školení členů JSDH dle metodiky velitele jednotky.

Strojník / technik strojní služby
Vede evidenci o svěřené mobilní požární technice a agregátech, stará se o její provoz (STK, PHM apod.) Řídí mobilní techniku za použití výstražného světelného a rozhlasového zařízení, obsluhuje mobilní požární techniku a agregáty, provádí údržbu a drobné opravy. Provádí záchranné práce a hasební zásah dle rozkazů velitele.

Strojník
Řídí mobilní techniku za použití výstražného světelného a rozhlasového zařízení, obsluhuje mobilní požární techniku a agregáty, provádí údržbu a drobné opravy. Provádí záchranné práce a hasební zásah dle rozkazů velitele.

Hasič / technik chemicko-technické služby
Vede evidenci o svěřených prostředcích chemicko-technické služby (zásahové oděvy, přilby, protichemické oděvy, oděvy proti sálavému teplu, vzduchové izolační dýchací přístroje, křísící přístroje, lezecké vybavení, detekční přístroje atd.), provádí jejich zkoušky a revize. Vede evidenci o nasazení členů JSDH v těchto prostředcích a jejich expozici v nebezpečném prostředí. Provádí záchranné a hasební práce.

Hasič / technik spojové služby
Vede evidenci o svěřených spojovacích prostředcích (radiostanice, mob. telefony apod.), stará se o jejich provoz, údržbu a zkoušky. Provádí záchranné práce a hasební zásah dle rozkazů velitele.

Hasič
Provádí záchranné a hasební práce na rozkaz velitele.

________________________________________________________________________________________________________________

Předurčenost JPO k jednotlivým obcím  se stupni požárního poplachu

(od. 4. 1. 2019)

Obce, ve kterých zasahujeme při 1. stupni požárního poplachu: (22)

 

Božice

Derflice

Dyjákovice

Dyjákovičky

Hevlín

Hodonice

Hrádek

Chvalovice (Hatě)

Jaroslavice

Krhovice

Křídlůvky

Micmanice

Načeratice

Slup (Oleksovičky)

Strachotice

Tasovice

Valtrovice

Velký Karlov

Vrbovec (Hnízdo)

 

 

Obce, ve kterých zasahujeme při 2. stupni požárního poplachu: (23)

 

Bantice

Bezkov

Borotice

Břežany

Čejkovice

Dobšice

Dyje

Havraníky

Hnanice

Hrabětice

Konice

Kuchařovice

Lechovice

Mašovice

Nový Šaldorf

Oblekovice

Popice

Práče

Suchohrdly

Šanov

Šatov

Těšetice

Znojmo

 

Obce, ve kterých zasahujeme při 3. stupni požárního poplachu: (15)

 

Citonice

Horní Břečkov

Hrušovany nad Jevišovkou

Litobratřice

Lukov

Mackovice

Milíčovice

Mramotice

Podmolí

Pravice

Prosiměřice

Přímětice

Stošíkovice na Louce

Unanov

Vracovice

Žerůtky

 

Pro obec Slup (Oleksovičky) jsou povolávány tyto jednotky:

1. stupeň: SDH Slup, HZS Znojmo, SDH Chvalovice, SDH Božice

2. stupeň: SDH Suchohrdly, PS Hrušovany n.Jev., SDH Prosiměřice, SDH Únanov, SDH Šatov, SDH Višňové

3. stupeň: SDH Jaroslavice, SDH Valtrovice, SDH Nový Šaldorf - Sedlešovice, SDH Drnholec, SDH Trstěnice

____________________________________________________________________________________________________

 

            

                mapa 2009                                 mapa (2011)                                                               mapa (2012)

_________________________________________________________________________________________________________________

Stupně požárního poplachu

I. stupeň (malý případ)
 • zásahu se zúčastní maximálně čtyři JPO (z toho je vždy jedna JPO místní a další tři podle poplachového plánu)
 • pokud nelze zjistit nebo zabezpečit skutečný výjezd jednotek, přidává se k již zmíněným JPO též JPO I
 • jedná se o události, kdy jsou ohrožený jednotlivé části budov, jednotlivé prostředky osobní nebo nákladní dopravy, přírodní plochy do cca 500 m2 a jednotlivé osoby
 • při tomto stupni zásahu se zpravidla nezřizuje štáb VZ
II. stupeň (střední případ)
 • zásahu se zúčastní JPO povolané v I. stupni a další jednotky PO kategorií JPO I., JPO II. a JPO III. v celkovém počtu do 10 jednotek PO
 • při požárech lesních masivů se povolávají též JPO V nebo JPO nezařazené a letecká hasičská služba
 • jedná se o události, kdy jsou ohroženy jednotlivé budovy, jednotlivé prostředky hromadné dopravy osob, požáry na ploše do cca 10 000 m2 a o záchranu desítek osob
 • zásah je zpravidla řízen štábem VZ nebo se ustaví pomocník VZ
 • v rámci IZS se jedná o zásahy, které vyžadují koordinaci součinnosti více složek (toto zabezpečuje VZ, který má k dispozici řídícího důstojníka – pokud nepřevzal velení, a operačního důstojníka na OPIS HZS)
III. stupeň (velký případ)
 • zásahu se zúčastní JPO povolané ve II. stupni a další jednotky kategorií JPO I., JPO II. a JPO III. v celkovém počtu do 15 JPO
 • povolány mohou být i JPO s územní působností ze sousedních okresů
 • jedná se o události, kdy je ohrožené několik budov, železničních souprav, letadel, hromadné havárie v silniční dopravě, plošné požáry do 1 km2, povodí řek, produktovody, záchrana stovek osob
 • zásah je řízen štábem VZ nebo se aktivuje stálý štáb zásahu
 • operační řízení a součinnost složek zabezpečuje místně příslušný HZS prostřednictvím VZ a OPIS
IV. stupeň (zvláštní stupeň – katastrofa)
 • zásahu se zúčastní JPO povolané ve III. stupni a další JPO kategorií JPO I., JPO II. a JPO III. kraje, sousedních krajů, popřípadě vybrané síly a prostředky HZS ČR – v počtu vyšším jak 16 JPO
 • jedná se o události, kdy jsou ohroženy celé urbanistické celky, plochy území nad 1 km2 nebo tisíce osob
 • řízení zásahu je prováděno se stálým štábem VZ
 • v rámci IZS zabezpečuje součinnost složek VZ, hejtman nebo další pověření funkcionáři prostřednictvím OPIS a dispečinky složek IZS
 • v místě zásahu je řízení svěřeno VZ do doby jiného rozhodnutí služebních funkcionářů
 • je-li místo události rozsáhlé, složité nebo nepřehledné, je možno jej rozdělit do úseků a sektorů a stanovit velitele úseků nebo sektorů

________________________________________________________________________________________________________________

Zásahová JSDHO

          

       Hasič JSDH             Starší hasič JSDH         Strojník JSDH           Technik JSDH          Velitel družstva JSDH      Velitel družstva JSDH
                                                                                                                                                  

 Velitel jednotky JSDH

 

Vysvětlivky

 

VD - ZVJ

velitel družstva, zástupce velitele jednotky

VV

výkonný výbor

OKRR

okresní kontrolní a revizní rada

ÚKRR

ústřední kontrolní a revizní rada

ÚHŠ

ústřední hasičská škola

CHH

centrum hasičského hnutí

JSDH

jednotka sboru dobrovolných hasičů

SDH

sbor dobrovolných hasičů

OSH

okresní sdružení hasičů

SH ČMS

Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska

 

 

TOPlist